O klube


    Klub priateľov heligónky pri Mestskom kultúrnom stredisku v Senici vznikol v roku 2001. Jeho zakladateľom a vedúcim je kunovský rodák, muzikant a pedagóg Mgr. Pavol Grimm. Je autorom prvej učebnice hry na heligónku na Slovensku.

     Klub v súčasnosti združuje 25 členov vo veku od 14 - 80 rokov, stretávajú na pravidelných stretnutiach a zúčastňujú sa rôznych vystúpeniach a prehliadkach.

     O vzniku a začiatkoch klubu Mgr. Pavol Grimm rozpráva: "... K vzniku založenia Klubu priateľov heligónky pri Mestskom kultúrnom stredisku v Senici prišlo dňa 18. augusta 2001, na stretnutí heligonkárov v Senici, časť Kunov. Stretnutie som zvolal z vlastnej iniciatívy, aby sa stretli heligonkári z blízkeho okolia na vystúpení v predvečer hodov v Kunove. Pred stretnutím som navštívil heligonkára Pavla Vaculu z Prietrže a spolu sme navštívili aj ďalšieho heligonkára Jána Kudriho v Borskom Mikuláši. Už tu sme hovorili, že by bolo dobre, aby sa takéto stretnutie uskutočnilo a v budúcnosti by sme sa schádzali i častejšie. Spomínané stretnutie som nazval "Predhodové posedenie pri heligónke" a pozval som známych heligonkárov z okolitých obcí: z Prietrže, Podbranča, Hlbokého, Častkova, Borského Mikuláša, Kunova a zo Senice. Na Tieto obce bola poslaná i relácia do rozhlasu.

     Pri organizácii podujatia mi pomáhalo MsKS, Občiansky výbor č.2 v Kunove, ktorý viedol RNDr. Ján Pukančík a moja manželka a syn Branislav. Vedel som, že sa iste zúčastnia heligónkari: Anna Celléryová zo Senice, Pavol Vázal z Kunova, Pavol Vacula z Prietrže a ja. Netrpezlivo som čakal, ktorí heligónkari ešte prídu. Na moje prekvapenie prišli všetci, ktorých som v duchu očakával: Dušan Šedivý z B. Mikuláša, Ing. Dušan Praženka z Podbranča, Miroslav Zálešák z Častkova, Ľudovít Dedík zo Senice a Ján Žák z Hlbokého. Vystúpenie malo u občanov Kunova nečakaný úspech i keď návšteva bola nízka (60-70 ľudí). Podujatia sa zúčastnili i ďalší heligónkari, ale nemali odvahu vystúpiť na verejnosti. Po skončení podujatia som požiadal prítomných heligónkarov, aby sa vyjadrili k môjmu názoru založiť si krúžok, alebo klub pri MsKS, kde by sme sa pravidelne schádzali, alebo vymieňali si skúsenosti pri hre na heligónku. Mal som pripravené prihlášky do tohto klubu. Viacerí súhlasili a dohodlo sa stretnutie v MsKS v Senici na 1. decembra 2001. Riaditeľ Mgr. Milan Jakubáč a zodpovedná pracovníčka uvítali návrh založiť Klub priateľov heligónky a dali prísľub na jeho zastrašenie i zaradenie do plánu práce pre rok 2002.

     Prvého stretnutia zakladajúcich členov KPH sa zúčastnili i ďalší heligónkari: Ján Kudri z Borského Mikuláša, Elígius Štepanovský z Rybiek, Ing. Štefan Hamerlík z Janlonice, Ladislav Michálek z Holíča, Anton Pulman, Vladimír Žák z Hlbokého a Libor Kubíček zo Senice. Na prvom stretnutí sa viac rozprávalo, ako hralo. Dohodli sme sa:
- uskutočňovať pod mojím vedením pravidelné nácviky,
- každoročne pripraviť predhodové posedenie pri heligónke v Kunove,
- zúčastňovať sa na súťažiach a prehliadkach heligónkarov,
- aktívne sa zapojiť do rôznych kultúrnych podujatí v rámci mesta a jeho okolia,
- zdokonaľovať sa v hre, získať ďalších záujemcov o hru hlavne z radov mladšej generácie,
- zachovať tak heligónku i pre nastupujúce tisícročia.
     V závere som poukázal na rozdiely v technike hry a poukázal akým smerom sa budú nácviky uberať.

     Prvý spoločný nácvik sa uskutočnil 19. januára 2002. Začiatky boli veľmi ťažké. Požadovanú úroveň spĺňalo iba niekoľko členov, niektorí na heligónku nikdy nehrali, iní hrali krátky čas a nesprávne. Bolo treba začať od začiatku, od správneho držania nástroja, tvorenia tónov, nácviku stupníc, hry na basách, až po nácvik prvých ľudových piesní. V priebehu prvého polroka pribudli ďalší členovia: Viktor Zongor z Holíča, Imrich Oravec z Rozbehov, Andrej Londák z Prietrže a Dušan Polák zo Senice, ktorý heligónku ešte ani nemal.

     Dňa 17. augusta 2002 sa uskutočnil I. ročník stretnutia heligónkarov v Kunove už pod hlavičkou Klubu priateľov heligónky. U mnohých to bolo prvé vystúpenie na heligónku v živote pred verejnosťou. Účasť i úspech bol neporovnateľný s predchádzajúcim rokom. V programe vystúpilo 18 členov KPH a ďalší heligónkari z regiónu. Postupne prišlo i k prvým individuálnym vystúpeniam...." toľko zo spomínania Mgr. Grimma.